05 Jun 2014
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Produktionsuppföljning en del av daglig styrning

Daglig styrning är ett ledningsverktyg där målet är att nå de dagliga och veckovisa målen för att långsiktigt kunna arbetar mot en störningsfri produktion och se till att frågeställningar och problem lyfts till ytan och hanteras på rätt sätt. Målet med daglig styrning är att skapa långsiktiga återgärden för att undvika snabba lösningar som inte gynnar företaget på lång sikt.

Läs mer

24 Feb 2014
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Stopptidsuppföljning? – Varför ska vi orsakskoda stoppen?

Många företag lider idag brist på information om det aktuella läget i produktionen. För att kunna analysera och arbeta med förbättringsarbete krävs ett faktabaserat underlag. Underlag om hur produktionsläget ser ut och vilka förluster som orsakar störningar i produktionen.

Läs mer

14 Feb 2014
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Nyutexaminerade förbättringsledare ser nya möjligheter

I slutet av mars genomförs det sista utbildningspasset för kursdeltagarna i AXXOS utvecklingsprogram innan de blir diplomerad förbättringsledare. Utbildningsledaren Ronny Brandqvist har sedan i höstas utbildat ett tjugotal kursdeltagare som nu är inspirerade att fortsätta sitt arbeta med förbättringar i produktionen. 

Läs mer

12 Nov 2013
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Växjöfabriken ökar takten med hjälp av uppföljningssystemet AXXOS OEE

Det är ett privilegium att leda en verksamhet i medvind. Och det är ett nöje att ha ett så sammansvetsat och välsmort team bakom sig. Många små förbättringar i det dagliga arbetet har gjort att Växjöfabriken utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Det är alltid enklare att ta i när det är roligt, och nu är det verkligen roligt att vara en del av Växjöfabriken, säger Lars Alrutz, VD på Växjöfabriken

Lars Alrutz,VD på Växjöfabriken

Det råder febril verksamhet i verkstaden. Växjöfabriken ökar takten och med hjälp av deras nya uppföljningssystem AXXOS, så kan de jobba än mer effektivt och analysera exakt vilka faktorer som mest och bäst ökar produktivitet.

2013 har också blivit ett genombrottsår avseende kvalitet.

Växjöfabriken har trots tempoökningar kunnat minimera störningar i de leveranser de gör till kund och arbetar mer intensivt med att förbättra de interna kvalitetsutfall ytterligare.

15 Okt 2013
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

NORMA Sweden vinnare av AXXOS Produktivitetspris 2013

Under AXXOS Användardag 2013 fick Roger Davidsson, produktionschef på NORMA Sweden i Anderstorp ta emot pris för årets bästa produktivitetsförbättring när AXXOS Produktivitetspris 2013 delades ut. Förutom ära fick NORMA ett diplom och ett presentkort på 10 000 kr.

Läs mer

18 Feb 2013
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Lyckas med ert förbättringsarbete

En viktig del i allt förbättringsarbete är att förstå och analysera dagens situation. Inte minst för att veta vilka förbättringsmöjligheter man har.

Läs mer

18 Feb 2013
Taggar: Det finns inga taggar 1 kommentarer

Reducera ställtiderna med SMED

”Single Minute Exchange of Die” eller SMED är en rationaliseringsmetod som går ut på att reducera ställtider. Långa ställtider innebär många negativa effekter, bl.a.  kapacitetsförluster, stora partistorlekar som i sin tur leder till långa genomloppstider, sämre leveransförmåga, lägre flexibilitet, och hög kapitalbindning.

Läs mer

31 Jan 2013
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

5S i fabriken med ordning och reda

5S i fabriken är en japansk metod för att skapa ordning och reda på sin arbetsplats. Genom att identifiera och avlägsna onödiga saker och upprätthålla ordningen ökar möjligheterna till en produktiv arbetsmiljö.

Läs mer

26 Dec 2012
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Lär dig OEE och minimera förlusterna!

OEE står för Overall Equipment Effectiveness och är ett mått på hur effektivt en produktionsanläggning utnyttjas.

Vad är OEE?

På Svenska översätts OEE ofta till TAK, vilket står för Tillgänglighet (T), Anläggningsutnyttjande (A) och Kvalitetsutbyte (K)

 

Tillgänglighet

Tillgängligheten, T, är ett mått på hur stor del av den planerade produktionstiden som maskinen verkligen är i drift. Oplanerade stopp som tillexempel verktygsbyte, personalbrist, materialbrist, maskinfel m.m. är förluster som påverkar tillgängligheten.

Utrustningsfel och avbrott samt ställtid och justeringar utgör tillsammans maskinens stilleståndsförluster, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Anläggningsutnyttjande

Anläggningsutnyttjandet, A, som även kallas för hastighetsförlust visar de förluster en maskin har. Förluster som sänkt produktionstakt, felinställd hastighet, ej färdigintrimmad maskin eller medvetet valt lägre hastighet på grund av kvalitetsproblem och dyl. påverkar anläggningsutnyttjandet.

Även taktförluster där maskinen inte kör i maximal takt har sänkts leder till taktförluster. Det finns flera metoder att fastställa det maximala anläggningsutnyttjandet, det kan dels vara ett värde från maskintillverkaren, eller den teoretiskt snabbaste möjliga hastigheten, eller den högsta hastigheten som någon gång har uppnåtts i produktion. Småstopp och tomgång utgör tillsammans med reducerad hastighet maskinens anläggningsutnyttjande, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Kvalitetsutbyte

Kvalitetsutbyte, K, visar hur stor del av de producerade enheterna som kan säljas till fullt pris. Förlusterna delas upp i två kategorier, dels de som är rena kassaktioner som inte har något värde alls, och de som inte håller toppkvalité med ändå kan säljas till reducerat pris.

Skillnaden mellan de enheter som kan säljas till fullt pris och de som säljs till reducerat pris kan ses som en förlust och bör kartläggas. Defekter i processen och reducerat utbyte återspeglar maskinens kvalitetsförluster, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Tre anledningar varför OEE och TAK-tal är viktigt att arbeta med:

  • Overall Equipment Effectiveness, OEE, är ett effektivt mätetal som kontinuerligt synliggör hur väl era maskiner används
  • OEE hjälper dig att hitta flaskhalsarna i er produktion, vilket leder till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft
  • OEE är en bra metod för att sätta upp mål, och att konkret mäta resultatet av det dagliga förbättringsarbetet

 

OEE & TAK kan delas in i sex stora förluster

Ett högt Oee-tal innebär att utrustningens fullständiga kapacitet utnyttjas optimalt. För att optimera oee-värdet gäller det att eliminera alla typer av förluster som kan uppstå i produktionen. Historiskt sett är det är främst de synliga förlusterna som haverier, kassationer och ställtider som företag har haft fokus att minimera.

De mindre synliga som kortare stopp och hastighetsförluster har företag överlag varit sämre på att synliggöra och åtgärda. Med korta stopp menas korta men ofta förekommande stopp, vilket är svårt att identifiera, och ses därför ibland som en del av produktionsflödet. Här finns ofta en stor outnyttjad potential, genom att arbeta bort dessa återkommande stoppen kommer ert OEE-tal att öka.

Med hastighetsförlust menas att maskinen inte tillverkar produkter i den takt som den är konstruerad för. Mer om dessa förluster kan ni läsa om nedan.

 1. Utrustningsfel och avbrott

Alla driftstopp som inträffar i maskinen hör hemma under denna kategori. När detta inträffar uppkommer förluster i form av minskad produktionsvolym samt ökad förädlingstid. Orsaken till maskinstörningar och avbrott kan både vara av tillfällig och återkommande karaktär.

De tillfälliga störningarna kallas allmänt för haverier och kan till exempel innebära att styrsystem eller centrala komponenter i maskinen går sönder och måste repareras eller bytas ut. Dessa händelser medför ofta att maskinen måste stå stillastående under en längre tid. Återkommande störningar kan till exempel vara problem med en programvara, eller att trycket plötsligt faller i smörjsystemet. Detta medför att maskinen tillfälligt måste slås av. För att minska dessa förluster är det viktigt att bryta ner problemet i små stycken, speciellt när det gäller återkommande störningar.

Vid manuell orsakskodning i loggböcker är det oftast bara de större tydliga felen som registreras, vilket leder till att de mindre, återkommande störningarna lämnas utan att permanent återgärdas.

2. Ställtid och justeringar

Ställtid och justeringar orsakar förlust av produktionstid samtidigt som det ofta är förekommande att ett antal defekta produkter tillverkas innan och under omställning och justering.

Ställtid är den tid det tar att förbereda maskinen från att tillverka en produkt till en annan. Eventuellt måste även vissa justeringar utföras efter ställtiden, och i vissa fall tar tiden för justeringar längre än själva omställningen. För att minska förlusterna är det viktigt att ta hänsyn till störningarnas olika delar; den maskinella omställningen och injusteringen av maskinen var för sig.

3. Tomgång och småstopp

Småstoppsförluster uppstår tillexempel när en produkt fastnar i en matningsutrustning eller att något skräp fastnat eller kommit i vägen. Problemen är snabbt åtgärdande men tidsförlusten kan bli betydande i längden om det ofta inträffar samt att felen inte uppmärksammas av operatören tillräckligt snabbt.

Skillnaden mellan dessa småstopp och kroniska störningar är att småstoppen inte beror på maskinen i sig utan materialet eller övrig utrustning. De är dock lika svåra att upptäcka och analysera eftersom operatören vanligtvis inte loggar dessa små händelser. Tomgångsförluster innebär att maskinen inte arbetar trots att den skulle kunna det exempelvis på grund av materialbrist.

 4. Reducerad hastighet

Förlusten uppkommer i och med att maskinen körs i en lägre hastighet än den är konstruerad för. Det kan vara svårt att se med blotta ögat och därför en förlust som därför sällan uppfattas som en förlust till följd av att maskinen faktiskt ändå producerar artiklar.

Extra svår är förlusten att upptäcka om samma maskin tillverkar flera sorters artiklar och där skillnaden i produkternas målcykeltider är stor, det är därför extra viktigt med ett stopptidssystem som hanterar stopptider på order och artikelnivå.

5. Defekter i processen

I denna definition ingår förlusterna kassationer och förlorad produktionstid. Defekter kan till exempel uppstå på grund av felaktig bearbetning, vilket kan bero på tillfälliga och återkommande störningar.

När en detalj måste kasseras är det inte bara råmaterialet som är en förlust utan även den bortkastade produktionstiden är en förlust.

De detaljer som ändå kan omarbetas ska även de ses som en förlust eftersom det tar tid från operatören men främst att maskintiden används till något som inte är värdeökande.

6. Reducerat utbyte och uppstartsförluster

Detta är en typ av kvalitetsförlust som uppstår om igångsättningen av en maskin är instabil och en rad avvikande produkter produceras innan processen blivit stabil.

En sådan förlust uppkommer främst efter omställning eller om maskinen varit avstängd.

OEE och TAK-tal hjälper er att effektivisera produktionen

Stenkoll på OEE?

Följ upp era stopptider, stopporsaker, ställtider, kassationer och andra viktiga nyckeltal i produktionen. Det är svårt att förbättra och effektivisera om ni inte kontinuerligt mäter er produktion. Att mäta är att veta!

OEE-uppföljning, nyckeln till förbättringsarbetet

För att effektivt kunna förbättra OEE krävs det bland annat att man vet nuläget. Genom att installera ett system som automatiskt registrerar OEE och tak-tal i produktionen så får ni svart på vitt hur väl er produktion är optimerad. AXXOS OEE är ett produktionsuppföljningssystem som förenklar operatörernas arbete. Glöm alla handskrivna loggböcker och excel-filer. Att samla in OEE information från maskinerna skall vara enkelt, snabbt och tillförlitligt.

13 Dec 2011
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Schneider Electric har nått goda resultat på mindre än 11 månader

Schneider Electric i Mora installerade AXXOS OEE för ca 11 månader sedan, på denna korta tid har systemet redan resulterat i stora förbättringar i deras produktion.

Läs mer