Lean produktion identifierar förlusterna

26 Dec 2012 Tags: There are no tags 0 comments

Syftet med Lean produktion är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Mer värde för mindre arbete.

Lean produktion är en produktions- och företagsfilosofi som fokuserar på hur man hanterar resurser. Lean härstammar från japanska företag som på 80-talet använde denna nya och framgångsrika metod för att utveckla företagen.

Att ständigt vara på jakt efter möjligheter till effektivisering, kapitalsrationalisering och kvalitetsförbättringar är ett centralt element i produktionen. För att uppnå detta förespråkas minimala staber, flexibel personal, högt maskinutnyttjande, korta omställningstider, minimala förråd och mellanlager samt nollfelstillverkning.

All personal skall engageras i utvecklingsarbetet, som syftar till att eliminera produktivitetsförluster, kapitalbindningar och störningar. Alla på företaget blir därför delaktiga i utvecklingen av nya standardiserade arbetsmetoder som sedan strikt följs av de anställda på företaget.

 

Verktyg i Lean

Lean production fokuserar på hur man kan hantera resurser med rätt verktyg

5S och TPM är två verktyg i Lean produktion med syfte att åstadkomma en mer stabil produktion. 5S strävar efter att systematisera och standardisera arbetsplatsen och har ett visuellt styre som mål. Ett visuellt styre innebär att man synliggör icke värdeskapande aktiviteter för att omedelbart åtgärda dessa vid uppkomst. 5S leder sedan naturligt till TPM, där alla medarbetare i produktionen och i det administrativa arbetet blir delaktiga i det löpande underhållet.

TPM fokuserar på att engagera medarbetare till att kontrollera, underhålla och förbättra utrustningens totala effektivitet.

Sök