Lär dig OEE och minimera förlusterna!

26 Dec 2012 Tags: There are no tags 0 comments

OEE står för Overall Equipment Effectiveness och är ett mått på hur effektivt en produktionsanläggning utnyttjas.

Vad är OEE?

På Svenska översätts OEE ofta till TAK, vilket står för Tillgänglighet (T), Anläggningsutnyttjande (A) och Kvalitetsutbyte (K)

 

Tillgänglighet

Tillgängligheten, T, är ett mått på hur stor del av den planerade produktionstiden som maskinen verkligen är i drift. Oplanerade stopp som tillexempel verktygsbyte, personalbrist, materialbrist, maskinfel m.m. är förluster som påverkar tillgängligheten.

Utrustningsfel och avbrott samt ställtid och justeringar utgör tillsammans maskinens stilleståndsförluster, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Anläggningsutnyttjande

Anläggningsutnyttjandet, A, som även kallas för hastighetsförlust visar de förluster en maskin har. Förluster som sänkt produktionstakt, felinställd hastighet, ej färdigintrimmad maskin eller medvetet valt lägre hastighet på grund av kvalitetsproblem och dyl. påverkar anläggningsutnyttjandet.

Även taktförluster där maskinen inte kör i maximal takt har sänkts leder till taktförluster. Det finns flera metoder att fastställa det maximala anläggningsutnyttjandet, det kan dels vara ett värde från maskintillverkaren, eller den teoretiskt snabbaste möjliga hastigheten, eller den högsta hastigheten som någon gång har uppnåtts i produktion. Småstopp och tomgång utgör tillsammans med reducerad hastighet maskinens anläggningsutnyttjande, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Kvalitetsutbyte

Kvalitetsutbyte, K, visar hur stor del av de producerade enheterna som kan säljas till fullt pris. Förlusterna delas upp i två kategorier, dels de som är rena kassaktioner som inte har något värde alls, och de som inte håller toppkvalité med ändå kan säljas till reducerat pris.

Skillnaden mellan de enheter som kan säljas till fullt pris och de som säljs till reducerat pris kan ses som en förlust och bör kartläggas. Defekter i processen och reducerat utbyte återspeglar maskinens kvalitetsförluster, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Tre anledningar varför OEE och TAK-tal är viktigt att arbeta med:

  • Overall Equipment Effectiveness, OEE, är ett effektivt mätetal som kontinuerligt synliggör hur väl era maskiner används
  • OEE hjälper dig att hitta flaskhalsarna i er produktion, vilket leder till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft
  • OEE är en bra metod för att sätta upp mål, och att konkret mäta resultatet av det dagliga förbättringsarbetet

 

OEE & TAK kan delas in i sex stora förluster

Ett högt Oee-tal innebär att utrustningens fullständiga kapacitet utnyttjas optimalt. För att optimera oee-värdet gäller det att eliminera alla typer av förluster som kan uppstå i produktionen. Historiskt sett är det är främst de synliga förlusterna som haverier, kassationer och ställtider som företag har haft fokus att minimera.

De mindre synliga som kortare stopp och hastighetsförluster har företag överlag varit sämre på att synliggöra och åtgärda. Med korta stopp menas korta men ofta förekommande stopp, vilket är svårt att identifiera, och ses därför ibland som en del av produktionsflödet. Här finns ofta en stor outnyttjad potential, genom att arbeta bort dessa återkommande stoppen kommer ert OEE-tal att öka.

Med hastighetsförlust menas att maskinen inte tillverkar produkter i den takt som den är konstruerad för. Mer om dessa förluster kan ni läsa om nedan.

 1. Utrustningsfel och avbrott

Alla driftstopp som inträffar i maskinen hör hemma under denna kategori. När detta inträffar uppkommer förluster i form av minskad produktionsvolym samt ökad förädlingstid. Orsaken till maskinstörningar och avbrott kan både vara av tillfällig och återkommande karaktär.

De tillfälliga störningarna kallas allmänt för haverier och kan till exempel innebära att styrsystem eller centrala komponenter i maskinen går sönder och måste repareras eller bytas ut. Dessa händelser medför ofta att maskinen måste stå stillastående under en längre tid. Återkommande störningar kan till exempel vara problem med en programvara, eller att trycket plötsligt faller i smörjsystemet. Detta medför att maskinen tillfälligt måste slås av. För att minska dessa förluster är det viktigt att bryta ner problemet i små stycken, speciellt när det gäller återkommande störningar.

Vid manuell orsakskodning i loggböcker är det oftast bara de större tydliga felen som registreras, vilket leder till att de mindre, återkommande störningarna lämnas utan att permanent återgärdas.

2. Ställtid och justeringar

Ställtid och justeringar orsakar förlust av produktionstid samtidigt som det ofta är förekommande att ett antal defekta produkter tillverkas innan och under omställning och justering.

Ställtid är den tid det tar att förbereda maskinen från att tillverka en produkt till en annan. Eventuellt måste även vissa justeringar utföras efter ställtiden, och i vissa fall tar tiden för justeringar längre än själva omställningen. För att minska förlusterna är det viktigt att ta hänsyn till störningarnas olika delar; den maskinella omställningen och injusteringen av maskinen var för sig.

3. Tomgång och småstopp

Småstoppsförluster uppstår tillexempel när en produkt fastnar i en matningsutrustning eller att något skräp fastnat eller kommit i vägen. Problemen är snabbt åtgärdande men tidsförlusten kan bli betydande i längden om det ofta inträffar samt att felen inte uppmärksammas av operatören tillräckligt snabbt.

Skillnaden mellan dessa småstopp och kroniska störningar är att småstoppen inte beror på maskinen i sig utan materialet eller övrig utrustning. De är dock lika svåra att upptäcka och analysera eftersom operatören vanligtvis inte loggar dessa små händelser. Tomgångsförluster innebär att maskinen inte arbetar trots att den skulle kunna det exempelvis på grund av materialbrist.

 4. Reducerad hastighet

Förlusten uppkommer i och med att maskinen körs i en lägre hastighet än den är konstruerad för. Det kan vara svårt att se med blotta ögat och därför en förlust som därför sällan uppfattas som en förlust till följd av att maskinen faktiskt ändå producerar artiklar.

Extra svår är förlusten att upptäcka om samma maskin tillverkar flera sorters artiklar och där skillnaden i produkternas målcykeltider är stor, det är därför extra viktigt med ett stopptidssystem som hanterar stopptider på order och artikelnivå.

5. Defekter i processen

I denna definition ingår förlusterna kassationer och förlorad produktionstid. Defekter kan till exempel uppstå på grund av felaktig bearbetning, vilket kan bero på tillfälliga och återkommande störningar.

När en detalj måste kasseras är det inte bara råmaterialet som är en förlust utan även den bortkastade produktionstiden är en förlust.

De detaljer som ändå kan omarbetas ska även de ses som en förlust eftersom det tar tid från operatören men främst att maskintiden används till något som inte är värdeökande.

6. Reducerat utbyte och uppstartsförluster

Detta är en typ av kvalitetsförlust som uppstår om igångsättningen av en maskin är instabil och en rad avvikande produkter produceras innan processen blivit stabil.

En sådan förlust uppkommer främst efter omställning eller om maskinen varit avstängd.

OEE och TAK-tal hjälper er att effektivisera produktionen

Stenkoll på OEE?

Följ upp era stopptider, stopporsaker, ställtider, kassationer och andra viktiga nyckeltal i produktionen. Det är svårt att förbättra och effektivisera om ni inte kontinuerligt mäter er produktion. Att mäta är att veta!

OEE-uppföljning, nyckeln till förbättringsarbetet

För att effektivt kunna förbättra OEE krävs det bland annat att man vet nuläget. Genom att installera ett system som automatiskt registrerar OEE och tak-tal i produktionen så får ni svart på vitt hur väl er produktion är optimerad. AXXOS OEE är ett produktionsuppföljningssystem som förenklar operatörernas arbete. Glöm alla handskrivna loggböcker och excel-filer. Att samla in OEE information från maskinerna skall vara enkelt, snabbt och tillförlitligt.

Sök