Hem
Inspiration
Ordlista för förbättringsarbetet

Ordlista för förbättringsarbetet

Här hittar du förklaringar om de förkortningar och begrepp som förekommer inom stopptidsuppföljning och förbättringsarbete.

A

Analysverktyg

Ett verktyg för att enkelt och tydligt visualisera insamlad produktionsdata. Se AXXOS Analyze.

Anläggningsbild

System för att visualisera produktionen på ett företag. Används tex. för att visualisera viktiga nyckeltal som tillverkat antal, läge i produktionen m.m. på produktionsdisplayer eller TV-skärmar upphänga i fabriken.

AU

Avhjälpande underhåll.

Hur väl vi lyckas förvalta tillgängligheten m.a.p: hastighet och försörjning / tömning av material (%).

B

C

Cykeltid

Den tid det tar att färdigställa ett helt processteg inkl. transport, fyllning, tömning m.m.

D

Daglig styrning handlar om att hantera risker, avvikelser mot planerat läge och möjliggöra ombalansering av resurser på ett strukturerat och standardiserat sätt, allt för att möta efterfrågan och hålla målen.

E

ERP

Enterprise Resurce Planning = System för att sköta all typ av resurser, information och funktioner hos ett företag.

F

FU

Förebyggande underhåll.

Förbättringsarbete

Det är viktigt att se över sitt förbättringsarbete för att bli effektivare. Testa ert förbättringsarbete eller läs mer hur ni kan lyckas med ert förbättringsarbete.

G

Genomloppstid

Total tid genom ett flöde.

H

I

J

JIT

Eller Just In Time = ”Just in time är frukten av många års förbättringsarbete” – Shigeo Shingo Filosofi som strävar efter att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.

Att tillämpa JIT-filosofi förutsätter att man kan arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider, att kassation är försumbart och att tillgängligheten hos maskiner och anläggningar är hög.

K

Ständiga förbättringar.

Med ett kalibreringssystem får ni en enkelt hantering och registrering av era mätdon.

Kan-Ban

Är ett system där beställning görs först när behov av material uppkommer. I princip tillverkas inget utan att behov påvisats.

Hur stor andel av producerade detaljer är godkända efter första försöket (%).

L

Lean är ett samlingsnamn för olika verksamhetsutvecklingsstrategier. Lean syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål.

Lean Production = Är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte är värdeskapande för slutkunden. Mer värde för mindre arbete.

Syftet med Lean produktion är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Mer värde för mindre arbete.

Ledtid

Tid för en aktivitet, ex: den tid som produkten uppehåller sig i respektive operation eller tid från beställning till leverans.

M

MAE

Manual Assembly Effectivity = Är en metod att mäta verkningsgraden för manuellt arbete.

Man följer upp maskinens status som stopptider, stopporsaker, hastighetsförluster och viktiga nyckeltal.

MES system

Manufacturing Execution System = Är ett övergripande system för styrning och övervakning av produktionsprocesser.

MPS

MPS-system= Materialplaneringssystem=System för material och produktionsstyrning.

MTTR

Mean Time To Repair = Medeltid för reparation.

MTBF

Mean Time Between Failures = Medeltid mellan fel, används för att ange medeltiden mellan en störning på tex. en kantpress. Högre värden är bättre då de anger en längre felfri tid innan det blir fel.

MDT

Mean Down Time = Medelstopptid.

MWT

Mean Wating Time = Medelväntetid.

Mätdon

Är ett instrument för att mäta något. Ett mätdon behöver med vissa intervaller kalibreras, och då behöver man ett system för det.

N

Nyttjandegrad

Se utnyttjandegrad.

O

OEE

Overall Equipment Effectiveness = Totala anläggningens kapacitet.

Overall Equipment Effectiveness = Totala anläggningens kapacitet.

P

PIA

Produkter i arbete

Produktivitet

Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme. Det är ett mått på hur effektiv produktionen är.

Produktions-
uppföljning

Med ett produktionsuppföljningssystem följer man upp produktionen för att mäta viktiga nyckeltal som bland annat drifttider och stopptider. Smidigast gör man detta med ett produktionsuppföljningssystem.

Q

R

RCM

RCM, Reliability Centered Maintenance, på svenska ”funktionssäkerhetsinriktat underhåll”

S

5S

Benämning på japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Sortera, systematisera, Städa, Standardisera och Sköta om.

Scada

Supervisory Control And Data Acquisition = är ett system för övervakning av maskiner.

Är en filosofi för kvalitetsförbättringar i företag. 6 sigma kan även skrivas så här: sex sigma, six sigma, 6-sigma.

Single digit Minute Exhange of Die = Effektivare verktygsbyten, omställningar, FU m.m.

Följer upp stopptider, stopporsaker och  hur respektive maskin producerar.

Stopptids reducering

Effekten av att reducera stopp i produktionen.

Den tid då maskinen står still pga. omställning av verktyg m.m. vid byte av artikel och order.

Ständigaförbättringar

Ständiga förbättringar innebär att man vill förbättra alla funktioner i företaget.

T

TAK

Totala Anläggningens Kapacitet = Svensk översättning av OEE. TAK är summan av Tillgänglighet * Anläggningsutnyttjande * Kvalitetsutbyte.

TAK/OEE

TAK/OEE beskriver hur väl man utnyttjar sina maskiner. TAK är den svenska översättning från OEE

TAK mätning

TAK mätning beskriver hur väl man utnyttjar sina maskiner. TAK är den svenska översättning från OEE

Takttid

Tid att producera en produkt eller specifik mängd i verklig takt.

Tak-värdet

Tak-värdet beskriver hur väl ni utnyttjar era maskinen

Den återstående tiden efter förlust p.g.a oplanerade stopp i förhållande till den tid som fanns till förfogande efter planerad stopptid (%).

TPM

Total Productive Maintenance = Är ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa störningsfria processer genom varje medarbetares engagemang. TPM = TPU.

TQM

Total Quality Magement

TPU

Totalt Produktivt Underhåll = Är ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa ströningsfria processer genom varje medarbetares engagemang. TPU = TPM.

TPS

Toyota Production System, TPS är till stor del synonymt med lean productions. Se LEAN

U

Underhållspuckeln

När kostnaderna för det förebyggande underhållet ökar samtidigt som nivån på kostnaderna för det befintliga avhjälpande underhållet ligger kvar, kommer de totala kostnaderna för underhållsarbetet att öka. Ökningen, ”underhållspuckeln”, är temporär eftersom behovet av det avhjälpande underhållet på sikt kommer av minska.

UTE

Utrustningens Totala Effektivitet = Svensk benämning på OEE , synonym med TAK.

Utnyttjandegrad

Utnyttjandegrad = hur stor del av arbetstiden som är värdeskapande, dvs. den producerade volymen dividerat med bruttokapaciteten. Utnyttjandegraden är viktigt för att åstadkomma hög produktivitet.

V

Visualisera
produktionen

Med hjälp av ett visualiseringsverktyg kan man lätt och smidigt visualisera produktionen i realtid.

X

Y

Å

Ä

Ö