AXXOS OEE (TAK/OEE)

Följ upp TAK/OEE med AXXOS OEE!

TAK/OEE  beskriver hur väl ni utnyttjar era maskiner. Med AXXOS OEE får ni tillgång till detaljerad information om var förluster/potentialer finns i produktionen – en självklar grund för allt förbättringsarbete!

TAK/OEE-värdet är nyckeln till att effektivt kunna hitta och bearbeta de flaskhalsar som finns i produktionen. AXXOS OEE är en mjukvarulösning med ett starkt fokus på produktionsövervakning och optimering. Programmet fungerar både fristående och integrerat med andra system i alla delar av tillverkningsindustrin.

Bygg grunden för förbättringar

Med AXXOS OEE får du tillgång till detaljerad information om var förluster och förbättringspotential finns i produktionen. Nyckeltalet OEE beskriver hur effektivt maskinerna utnyttjas och var det finns flaskhalsar i verksamheten. OEE-mätning skapar förutsättningar för att sätta upp mål och mäta resultatet av det dagliga förbättringsarbetet.

– ”Tidigare visste vi att maskinerna stod stilla, men inte varför. Med hjälp av AXXOS OEE har vi minskat stopptiderna med drygt 50%”, Jens Krisat, kvalitetschef på Seco Tools.

AXXOS OEE är ett verktyg i den dagliga styrningen och i företagets förbättringsarbete. Det är enkelt, snabbt och smidigt att samla in och presentera produktionsinformation. I AXXOS OEE ser du maskiners tillgänglighet, OEE-värde per maskin, artikel eller order samt de vanligaste stopporsakerna. Systemet ger dig ett bra beslutsunderlag som svart på vitt talar om var och vilka åtgärder som behöver sättas in.

Med AXXOS OEE upptäcker du snabbt problem, doku­menterar effektivt brister och analyserar snabbt orsaker och konsekvenser. Tiden du sparar ger mer utrymme för aktivt förbättringsarbete.

Vad är TAK/OEE

OEE står för Overall Equipment Effectiveness och är ett mått på hur effektivt en produktionsanläggning utnyttjas.

Vad är TAK/OEE?

På Svenska översätts detr engelska begreppet OEE ofta till TAK, vilket står för Tillgänglighet (T), Anläggningsutnyttjande (A) och Kvalitetsutbyte (K)

Tillgänglighet

Tillgängligheten, T, är ett mått på hur stor del av den planerade produktionstiden som maskinen verkligen är i drift. Oplanerade stopp som tillexempel verktygsbyte, personalbrist, materialbrist, maskinfel m.m. är förluster som påverkar tillgängligheten.

Utrustningsfel och avbrott samt ställtid och justeringar utgör tillsammans maskinens stilleståndsförluster, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Anläggningsutnyttjande

Anläggningsutnyttjandet, A, som även kallas för hastighetsförlust visar de förluster en maskin har. Förluster som sänkt produktionstakt, felinställd hastighet, ej färdigintrimmad maskin eller medvetet valt lägre hastighet på grund av kvalitetsproblem och dyl. påverkar anläggningsutnyttjandet.

Även taktförluster där maskinen inte kör i maximal takt har sänkts leder till taktförluster. Det finns flera metoder att fastställa det maximala anläggningsutnyttjandet, det kan dels vara ett värde från maskintillverkaren, eller den teoretiskt snabbaste möjliga hastigheten, eller den högsta hastigheten som någon gång har uppnåtts i produktion. Småstopp och tomgång utgör tillsammans med reducerad hastighet maskinens anläggningsutnyttjande, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Kvalitetsutbyte

Kvalitetsutbyte, K, visar hur stor del av de producerade enheterna som kan säljas till fullt pris. Förlusterna delas upp i två kategorier, dels de som är rena kassaktioner som inte har något värde alls, och de som inte håller toppkvalité med ändå kan säljas till reducerat pris.

Skillnaden mellan de enheter som kan säljas till fullt pris och de som säljs till reducerat pris kan ses som en förlust och bör kartläggas. Defekter i processen och reducerat utbyte återspeglar maskinens kvalitetsförluster, detta beskrivs mer i avsnittet om de sex stora förlusterna.

Tre anledningar varför TAK/OEE viktigt att arbeta med:

 • Overall Equipment Effectiveness, OEE, är ett effektivt mätetal som kontinuerligt synliggör hur väl era maskiner används
 • TAK/OEE hjälper dig att hitta flaskhalsarna i er produktion, vilket leder till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft
 • TAK/OEE är en bra metod för att sätta upp mål, och att konkret mäta resultatet av det dagliga förbättringsarbetet.

TAK/OEE kan delas in i sex stora förluster

Ett högt TAK/OEE-tal innebär att utrustningens fullständiga kapacitet utnyttjas optimalt. För att optimera TAK/OEE-värdet gäller det att eliminera alla typer av förluster som kan uppstå i produktionen. Historiskt sett är det är främst de synliga förlusterna som haverier, kassationer och ställtider som företag har haft fokus att minimera.

De mindre synliga som kortare stopp och hastighetsförluster har företag överlag varit sämre på att synliggöra och åtgärda. Med korta stopp menas korta men ofta förekommande stopp, vilket är svårt att identifiera, och ses därför ibland som en del av produktionsflödet. Här finns ofta en stor outnyttjad potential, genom att arbeta bort dessa återkommande stoppen kommer ert TAK/OEE-tal att öka.

Med hastighetsförlust menas att maskinen inte tillverkar produkter i den takt som den är konstruerad för. Mer om dessa förluster kan ni läsa om nedan.

TAK/OEE-uppföljning, nyckeln till förbättringsarbetet

För att effektivt kunna förbättra TAK/OEE krävs det bland annat att man vet nuläget. Genom att installera ett system som automatiskt registrerar OEE och tak-tal i produktionen så får ni svart på vitt hur väl er produktion är optimerad. AXXOS OEE är ett produktionsuppföljningssystem som förenklar operatörernas arbete. Glöm alla handskrivna loggböcker och excel-filer. Att samla in TAK/OEE information från maskinerna skall vara enkelt, snabbt och tillförlitligt.

AXXOS OEE hjälper er att ha koll på ert TAK/OEE-värde!

checkicon_03 Insamling

AXXOS OEE samlar automatiskt in uppgifter om stopptider och cykeltider.

checkicon_03 Inrapportering

Ange stopp- och kassationsorsaker, stämpla på/av artiklar och order.

checkicon_03 Nyckeltal

Presentation av TAK/OEE-värde, MTBF, MTTR, ställtider, etc.

checkicon_03 Visualisering

Visualisera produktionen i realtid med AXXOS Visualize.

checkicon_03 Analys

Analysera snabbt och enkelt med AXXOS Analyze, lägg tiden på förbättringar.

checkicon_03 Integration

Undvik dubbelrapportering, Axxos OEE är redan integrerat mot över 10 ERP/MPS-system.

checkicon_03 Statistik

Hitta ert beslutsunderlag i rapporter, nulägesbilder, fabriksbilder och AXXOS Analyze.

Varför ska jag investera i AXXOS OEE?

Ta kontroll över hela produktionen.

Först när du faktiskt mäter produktionen kan du också börja förbättra den. Och när ni blir mer effektiva, minskar du också stressen för dina kollegor, vilket leder till minskad sjukfrånvaro.

– AXXOS ger oss nödvändig fakta för att bedriva ett effektivt förbättringsarbete i olika forum såsom dagliga pulsmöten, veckomöten med respektive produktionsteam samt månadsmöten med stödprocesser till produktionen, säger Roger Davidsson, produktionschef på NORMA Sweden.

Det du inte mäter kan du inte heller förbättra.

För att maximera företagets vinst krävs det att du också minimerar den icke-produktiva tiden. Med AXXOS OEE hittar du snabbt flaskhalsarna i produktionen. Många av våra kunder har på bara ett år lyckats öka sin tillverkning med mer än 20 procent.

Du är experten på din maskin. Och nu får du bestämma.

Du är hjärtat i produktionen, och du är den som kan maskinen bäst. Nu finns chansen att också få statistik på att det är precis så som du säger. Och det bästa är att det knappt ens tar något av din tid för att beskriva felet.

– AXXOS förenklar min vardag. Man ser exakt vad som händer och det är mycket lättare att planera ordrarna än tidigare. Jimmy Kylefjord operatör, Attends

Prioritera rätt. Varje gång.

Känner du igen dig i den här situationen? Du går ut på golvet, och precis alla vill ha hjälp med just sin maskin. Vem ska du hjälpa och vad ska prioriteras? Med AXXOS OEE får du den fakta du behöver för att kunna ta rätt beslut redan innan du går ut.

Du behöver rätt underlag för att fatta bra beslut.

Du är spindeln i nätet i förbättringsarbetet, och din uppgift är att öka den värdeskapande tiden. För det behöver du underlag. AXXOS OEE ger dig all fakta du behöver, så att du kan dra rätt slutsatser och fatta rätt beslut.

– Bara genom att installera AXXOS OEE ökade vi produktionen med 10 %. Operatörerna började fokusera mer på sina maskiner och ville veta anledningen till varför de ibland stod stilla, berättar Jens Krisat.

Funktioner i AXXOS OEE

Stopporsakskodning

kodastopp

När en maskin stannar, blir stoppet synligt i en lista i systemet. Nu kan operatören välja en stopporsak. Om denne önskar är det också möjligt att lägga till en kommentar och förbättringsförslag till stoppet. Listan med olika stopporsaker definierar ni själva, och den är unik för varje maskin. I vyn över stopporsaker kommer du dessutom åt historik över alla tidigare stopp.

Order & Artikelhantering

order

Med order- och artikelhantering i AXXOS OEE kan du bland annat:

 • Analysera stopptider, tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet för enskilda ordrar och artiklar.
 • I nutid grafiskt visa läget för en order, hur många som återstår att producera och beräknad sluttid (kräver AXXOS Visualize).
 • Få en fullständig uppföljning på ordrar och artikelnivåer, utan att ha en koppling mot MPS/ERP-systemet.
 • Importera orderplanering som till exempel ordernummer, artikelnummer, planerade starttider och färdigdatum och antalet enheter att producera. Det här gör du från MPS/ERP-systemet för att undvika dubbelrapportering.
 • Automatiskt återrapportera tillverkat antal, använd produktionstid och antal kassationer till MPS/ERP-systemet.
 • Visa vilka stopporsaker som är vanligast för en viss artikel.
 • Visa hur lång ställtid en viss artikel har.

Fabriksöversikt

fabriksöversikt

Fabriksöversikten är en snabb översiktsbild på de maskiner du vill visa. Du kan själva ändra layouten så att maskinerna står placerade precis som i fabriken. Förutom aktuell status, stopptid och stopporsak ser du också tillgänglighetsvärdet på varje maskin. För mer avancerade visualiseringsbilder finns tillvalsmodulen AXXOS Visualize.

Produktionsöversikt

produktionslage

Med produktionsöversikten får du och produktionspersonalen en snabb, tydlig och generell överblick över hela produktionsläget. Tack vare den inbyggda grafiska visningen av nyckeltal som total produktion, cykeltider, målcykeltider och kassationer, kontrollerar du enkelt att arbetet ligger i fas med de uppsatta målen.

Tidsgraf

tidsgraf

I AXXOS OEE kan du visualisera den insamlade driftstatistiken från maskinerna. Ett sätt är Tidsgrafen där du direkt ser maskinernas driftinformation på en tidsaxel. Genom att välja ett stopp i grafen får du direkt mer detaljerad information om det inträffade stoppet, till exempel varför maskinen stannade och hur länge den stod stilla.

Rapporter

rapport

I AXXOS OEE finns idag ett 30-tal standardrapporter. Statistiska underlag för uppföljning av valfria maskiner eller grupper av dessa skrivs enkelt ut över dygn, vecka, månad och år eller annan valfri tidsperiod. Databasen är dessutom öppen för export till andra program. Rapporterna innehåller bland annat:

 • Stopptider & stopporsaker
 • TAK/OEE-värden för maskiner, artiklar, ordrar, maskingrupper, avdelningar eller fabrik.
 • Hastigheter & cykeltider
 • Ställtider & kassationer
 • MTTR (Mean time to repair) & MTBF (Mean time between failure)

I AXXOS OEE kan du visualisera den insamlade driftstatistiken från maskinerna. Ett sätt är Tidsgrafen där du direkt ser maskinernas driftinformation på en tidsaxel. Genom att välja ett stopp i grafen får du direkt mer detaljerad information om det inträffade stoppet, till exempel varför maskinen stannade och hur länge den stod stilla.

Kassationsuppföljning

kassera

Via kassationsuppföljningen är det enkelt att hålla koll på svinnet av material och felaktiga produktioner. Genom ett gränssnitt som liknar det som operatören vanligtvis kodar stopporsaker i, kan denne ange orsak, tidpunkt, antal kassationer och den order som problemet har berört. Och tack vare att gränssnittet är bekant, blir denna kodning också snabb och lätt att använda, då den sker med bara några få musklick. Samtidigt ges operatören också en chans att skicka med egna förslag på förbättringar inför kommande produktioner, vilket ökar chanserna till minskade utgifter och därmed också större intäkter.

Operatörsunderhåll

Det möjligt att lägga upp alla underhåll som operatören ansvarar för direkt i AXXOS OEE som operatören redan är van vid att använda. Information om vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras kan läggas upp på en maskin eller utrustning. Använd kalender för planering av jobben eller ställ in så antalet cykler eller drifttid bestämmer när det är dags att utföras. Det är även möjligt att bifoga serviceinstruktioner och bilder vid behov. Exempel på möjliga operatörsunderhåll:

 • Kontroll av temperaturmätare varannan timme.
 • Rengöring av metallspån efter var tionde enhet.
 • Smörjning av maskinen varje dag.

Loggbok

loggbok_liten

Ersätt era gula post-it lappar vid maskinen med digitala anteckningar som återfinns snabbt. I AXXOS OEE finns en loggboksfunktion där operatörer och användare kan skriva anteckningar kopplade till maskin eller avdelning. Med hjälp av anteckningar i loggboken kan du när som helst gå tillbaka och söka i historiken för att få information om tidigare händelser.

 Exempel på användningsområden:

 • Operatören vill skriva en notis till efterkommande skift
 • Produktionschefen vill skicka ut ett meddelande till alla operatörer
 • En viktig påminnelse-anteckning vid en av maskinerna. Tex. Glöm inte att kontrollera oljetrycket på m4
 • Operatören för anteckningar och att-göra-lista från morgonens förbättringsmöte.

Visualisera produktionen med AXXOS OEE

En lösning för allas behov!

AXXOS OEE passar alla – från fåmansbolag till stora företag och koncerner. Systemet är skalbart. Betala för de funktioner ni tycker är viktiga!

Tilläggstjänster

Är ni intresserade av automatisk stopporsakskodning? Integration mot ert MPS/ERP-system? Att uppmärksamma okodade stopp med hjälp av en ljusramp vid maskinen? Lägg till de tilläggstjänster som ert företag har nytta av. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vanliga frågor om AXXOS OEE

Hur fungerar AXXOS OEE

AXXOS OEE hämtar kontinuerligt in data från produktionen, direkt från maskinerna. Detta innebär att allt som sker vid och i en maskin registreras. Operatörer och arbetsledare har en möjlighet att orsakskoda dom avvikelser som sker och därigenom bygga en faktabas på hur produktionen går och varför. Möjligheter till fritextanteckning och förbättringsförslag ges också. I AXXOS OEE finns flera olika analys- och utvärderingsfunktioner. Bl a ingår det 30 standardrapporter som ni som kund har fri tillgång att använda i så stor utsträckning ni vill.

Vad kostar AXXOS OEE?

Systemets kostnad består av 4 faktorer:

Licens: Detta är kostnaden för själva mjukvarorna som sköter insamlingen av data från maskinerna samt användargränssnittet med AXXOS Funktioner. Denna kostnad styrs av hur många mätpunkter ni vill ha från er produktion in i AXXOS OEE. Arbete: Detta är kostnaden för det arbete AXXOS åtar sig i projektet. Driftsättning, förstudie, utbildningar med mera. Detta är i regel en fast kostnad men kan variera om vissa kunder vill ha mer utbildning t ex. Hårdvara: Den enda hårdvara som är nödvändig för att Använda AXXOS OEE är kommunikationshårdvara. Detta kan vara en enkel PLC vid maskinen eller t ex en OPC-server som kommunicerar mot Maskinernas styrsystem. Det kan även behövas hårdvara för användare, t ex touch screen eller vanlig PC vid maskinen. Här är det olika från fall till fall. AXXOS är ett web-baserat system så enda kraven vi har på användar-håprdvara är att det finna Internet Explorer eller Google Chrome. Använd därför i första hand dom datorer som redan finns i produktionen. Support-/uppgraderingsavtal: Detta är en löpande kostnad ni som kund betalar kvartalsvis. I denna kostnad ingår uppdateringar av systemet kontinuerligt samt gratis support mellan 8-17 måndag-fredag.

Kommer inte personalen tycka att vi ”mäter dom” och inte maskinerna?

Detta varierar från företag till företag. I många fall är mätning inget ovanligt hos företaget. Man kanske har använt ett mer manuellt sätt att följa upp produktionen historiskt och nu vill systematisera detta. Detta innebär en förbättring för operatören då han slipper massvis med papperslappar och krångliga Excel-blad. På så sätt kan man få en direkt positiv effekt av AXXOS OEE hos personalen. Hos andra företag är mätning helt nytt för produktionen. I dessa fall kan det initialt kännas som att man som t ex operatör blir ”jagad” av att stressa mer. I dessa fall jobbar vi nära våra kunder med hjälp av coachning och utbildning arbetar vi successivt med att öka kunskapen och förståelsen hos alla på företaget varför det är viktigt att mäta. AXXOS har till dags datum inte misslyckats i detta.

Vad krävs för att komma i gång?

Våra erfarna systemtekniker hjälper er att komma fram till vilka delar i systemet som är intressanta från dag 1 och sätter upp en projektplan tillsammans med er. Insamlingen från maskinerna kan ske på olika sätt, tex via PLC, OPC. Det krävs också en server som kan finnas hos er eller så erbjuder vi en molntjänst och sedan kan systemet nås från en dator med webbläsare i nätverket.

Hur lång tid tar det att komma igång?

Det beror på omfattning men ett litet projekt behöver inte ta mer än ett par veckor.

Hur mycket tid krävs för att administrera systemet?

I stort sett ingen tid alls, vi har arbetat länge med att utveckla ett system som är enkelt att använda men ändå innehåller mycket funktioner. Det kunden vinner mest på är att lägga fokus på förbättringsarbetet, jobba med informationen som finns tillgänglig.

Mer information

Ja tack jag vill ha mer information om AXXOS OEE
Var god vänta...