Axxos OEE produktionsuppföljningssystem

Produktionsuppföljning en del av daglig styrning

05 Jun 2014 Tags: There are no tags 0 comments

Daglig styrning är ett ledningsverktyg där målet är att nå de dagliga och veckovisa målen för att långsiktigt kunna arbetar mot en störningsfri produktion och se till att frågeställningar och problem lyfts till ytan och hanteras på rätt sätt. Målet med daglig styrning är att skapa långsiktiga återgärden för att undvika snabba lösningar som inte gynnar företaget på lång sikt.

Vad är daglig styrning?

Arbetet kring daglig styrning sker oftast med enkla manuella metoder på fysiska tavlor ute i verksamheten. Enkla tillbehör används så som pennor, magneter och post-it-lappar i olika färger. Kommande aktiviteter och problem tas upp och tillsammans kan gruppen långsiktiga lösningar som behövs uträttas för att få en störningsfri miljö.

Fokus ligger inte enbart på att konstatera att det har skett en avvikelse, utan det är viktigt att förstå vad avvikelserna beror på. Daglig styrning är verktyget för verksamheten som talar om hur man ska göra för att komma vidare och bli mer effektiv.

Mötena sker oftast på avdelningsnivå eller fabriksnivå med nyckelpersoner från produktion samt ledning. Detta gör det enklare att styra och prioritera avvikelserna vilket ger ett mycket tydligare ledarskap. De blir även en större träffsäkerhet i avvikelsehantering eftersom man i daglig styrning kan identifiera och prioriterat bättre i produktionen.

Produktionsuppföljning är viktigt för att lyckas

Att ha ett bra underlag som visar vilka förluster som orsakar störningarna i produktionen är A och O för att lyckas med daglig styrning. Det finns olika arbetssätt att få in data från produktionen, antingen följer man upp produktionen manuellt med papper, penna och tidtagarur eller så använder man sig av ett produktionsuppföljningssystem som automatisk samlar in era nyckeltal.

Produktionsuppföljningssystemet ger företaget ett faktabaserat underlag som svart på vitt kan tala om vilka åtgärden som måste sättas in och i vilken ordning avvikelserna bör bearbetas. Det kan vara svårt att arbeta effektivt med daglig styrning om man inte vet exakt vilka problem man har eller hur mycket de egentligen påverkar verksamheten och processerna.

Utan ett uppföljningssystem får man helt enkelt inte ett underlag man kan lita på till hundra procent, vilket i sin tur genererar i att det blir svårare att fatta viktiga beslut och vart man ska lägga fokus.

Rapport 1g är en stopporsaksrapport som visar de största stopporsakerna. Denna rapport visar den totala tillgängligheten vid maskinen. På daglig styrning kan gruppen prioritera vilka förluster som ska bearbeta först.

Produktionsuppföljningssystemet sammanställer automatiskt era siffror och ger er möjlighet att skriva ut ett 30-tal rapporter som ni enkelt och smidigt kan sätta upp på förbättringstavlorna i produktionen. Rapporterna innehåller bland annat information om era stopptider, stopporsaker, ställtider och kassaktioner och ger er en tydlig och visuell överblick av det aktuella läget. Ni behöver helt enkelt inte lägga tid på att skapa snygga diagram, utan det sköter produktionsuppföljningssystemet åt er.

Rapport 2e är en rapport som visar maskinens anläggningsutnyttjande. I daglig styrning  kan man lägga fokus på att arbeta med tillgängligheten, få maskinen att gå så bra som möjligt. Sen kan man fokusera på kvalite och anläggningsutnyttjande.

Förbättringstavlorna hjälper er framåt

Daglig styrning sker dagligen vid förbättringstavlorna i produktionen vilket kan låta ofta och tidskrävande. Men de korta och dagliga mötena ser till så att produktionen och verksamheten fungerar som planerat.

Förbättringstavlorna ska vara synliga och lättillgängliga i produktionen. Då kan alla som arbetar i produktionen se det aktuella läget, avvikelser som är uppklarade och vilka problem man fortfarande arbetar med. Eller just bara för att få en visuell överblick över det aktuella läget i förhållande till ställda mål.

Förbättringstavlorna kan visa information så som:

• Viktiga nyckeltal
• Agenda
• Aktivitet/problem
• Leveransplan/produktionstakt
Förbättringsarbete
• Vilka som arbetar på avdelningen/resursplanering
• Övriga kommentarer för gruppen

Varje dag ändras informationen på förbättringstavlorna. Aktiviteter startas och följs upp och gruppen diskuterar och planerar tillsammans. Företaget har här möjlighet att agera snabbt, vilket är bra eftersom information om det aktuella produktionsläget är en färskvara.

Sök