SNA Europe vinner AXXOS Produktivitetspris 2017

04 Okt 2017 Tags: There are no tags 0 comments

Under AXXOS Användardagar 2017 fick SNA Europe (Industries), Bollnäs ta emot priset för årets bästa produktivitetsförbättring.

Juryns motivering lyder:

SNA Europe har sedan 6 år tillbaka arbetat systematiskt för att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig tillverkning av handsågar och trädgårdssågar. Ett helt nytt och förbättrat produktsortiment har införts för att bland annat reducera produktionskostnaden. Detta har medfört stora layoutförändringar i fabriken viket i sin tur har lett till nya processflöden. Under processen har data från AXXOS OEE använts som beslutsunderlag för layoutförändringar, förändringar i processflöden samt stora maskininvesteringar.

Genom noggrann uppföljning av produktionen före, under och efter genomförda förändringsprojekt har SNA Europe visat värdet av att ha tillgång till rätt information vid beslut och genomförande av större investeringar samt inte minst visat vikten av att kunna följa upp och säkerställa att resultaten motsvarar förväntningarna.

Trots stora ombyggnationer har SNA Europe tack vare kontinuerlig uppföljning med AXXOS OEE och ett väl fungerande förbättringsarbete lyckats med att ha en stadig produktivitetsökning.

– Det är ett omfattande förbättringsarbete vi har genomfört. AXXOS OEE har stor del i att det hittills har varit så framgångsrikt, säger Annelie Laitila, Production Manager, SNA Europe.

SNA Europe har under projektet mätt OEE i fabrikens flöden och noggrant följt upp sina nyckelmaskiner. Fokus har legat på att åtgärda de största stopporsakerna samt att ständigt förbättra och optimering flödena.

– Ett arbete som hade varit mycket svårt utan uppföljning med AXXOS OEE, säger Stefan Halvarsson, Projektledare, SNA Europe och fortsätter

– Tack vare AXXOS OEE har vi hela tiden haft fakta att basera våra beslut på.

Om SNA Europe

SNA Europe (Industries) AB är en ledande europeisk tillverkare av handverktyg som ingår i Snap-on koncernen, en global leverantör av verktyg och utrustning. SNA Europe (Industries) AB, Bollnäs tillverkar årligen drygt 4 miljoner handsågar som marknadsförs under varumärket Bacho.

AXXOS har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i OEE-system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete. AXXOS ingår i API-AXXOS som levererar programvaror för driftsäker och effektiv produktion till 900 kunder i 50 länder.

AXXOS OEE mäter viktiga nyckeltal som OEE-värde (TAK-värde), ställtider och cykeltider. AXXOS Visualize gör det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget i realtid. Med hjälp av AXXOS Analyze är det snabbt och enkelt att analysera insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten.

Sök