TPM – Total Productive Maintenance

18 Feb 2013 Tags: There are no tags 0 comments

TPM, ”Total Productive Maintenance” eller ”Totalt Produktivt Underhåll” på svenska är ett systematiskt arbetssätt som i små steg leder till ständiga förbättringar.

TPM är ett helhetskoncept som genom en omfattande förändringsprocess där företagets personal engageras för att höja den totala utrustningseffektiviteten och eliminera alla typer av förluster.

Tre grundläggande byggstenar

Följande tre grundläggande byggstenar är viktiga för TPM:

-Faktainsamling (Hjärnan)

  • Vad har vi för förluster?
  • Vad kan vi bli bättre på?
  • Förstå!

-Operatörerna (Hjärtat)

  • De som arbetar med utrustningen har ansvaret att vårda.

-Förbättringsgrupperna (Musklerna)

  • Arbeta med problemen!
  • Att få operatörerna att förstå vikten av att komma med förbättringsförslag är viktigt.

 

TPU fokuserar bland annat på områdena:

Produktivitet:

Vid problem och störningar i den tekniska utrustningen blir produktiviteten lidande, detta är kostsamt och därför en viktig punkt. Ett haveri kan kosta mycket, både produktionsförluster och reparationskostnader.

Kvalitet

Genom att ha en hög kvalitet kan man få nya kunder till sina produkter och tjänster. Utrustning som inte fungerar resulterar ofta i sämre kvalitet.

Kostnader

Kostnaderna sänks vid systematiskt arbete med TPM genom att förbättringarna leder till färre störningar i produktionen vilket i sin tur resulterar i lägre kostnader per tillverkad produkt.

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerheten påverkas negativt av störningar i produktionen. Störningarna kan innebära att försenade leveranser till kunden medför att kunden väljer en ny leverantör. Om företaget använder konceptet JIT (Just In Time) är det extra viktigt att leveranssäkerheten är hög.

Säkerhet och miljö

Genom att maskiner som har många störningar kartläggs på ett systematiskt sätt erhålles en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Motivation

Alla på företaget har en uppgift, antingen som drivande eller stödjande i förbättringsarbetet. Samtidigt utförs arbetet tvärfunktionellt och detta skapar en stor förståelse mellan olika grupper i företaget, som t ex mellan operatörer, underhållspersonal och produktionstekniker.

Sök